sbtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.05818308
全网日理论产出币(SBTC) 0.2 万
剩余待挖(SBTC) 387.0 万
全网总量(SBTC) 2,100.0 万
18.4%
剩余待挖

超级比特币(Super Bitcoin,官网:http://www.superbtc.org),于2017年12月17日,比特币第498888个比特币区块产出时,推出的一种比特币的分叉币,总数2100万个。对BTC进行零知识证明、支持图灵完备的智能合约等技术试验,并将其区块扩大至8MB,算法与比特币算法一致。

起付 0.1 SBTC
PPS 费率 3%
收益对比 88% BTC
价格 $5.65 (sbtc)
挖矿地址 sbtc.vvpool.com:5558
算法 sha256
矿工数 184
难度 4,280,271,924
当前区块 530373
区块间隔时间 600 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 123

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
sbtc.vvpool.com:5558
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

sbtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
530373 12.50000000 未成熟
530372 12.50001182 未成熟
530371 12.50000000 未成熟
530369 12.50001000 未成熟
530368 12.50001182 未成熟
530367 12.50002253 未成熟
530366 12.50000000 未成熟
530365 12.50000000 未成熟
530364 12.50000000 未成熟
530363 12.50000000 未成熟
530362 12.50000000 未成熟
530361 12.50000000 未成熟
530360 12.50000000 未成熟
530359 12.50000000 未成熟
530358 12.50000000 未成熟
530333 12.50108218 未成熟
530331 12.50000000 未成熟
530330 12.50000000 未成熟
530329 12.50000000 未成熟
530328 12.50000000 未成熟
530327 12.50000000 未成熟
530326 12.50000000 未成熟
530325 12.50000000 未成熟
530324 12.50000000 未成熟
530323 12.50000000 未成熟
530322 12.50000000 未成熟
530321 12.50000000 未成熟
530320 12.50000000 未成熟
530319 12.50000000 未成熟
530318 12.50000000 未成熟
530317 12.50000000 未成熟
530316 12.50000000 未成熟
530315 12.50000000 未成熟
530314 12.50000000 未成熟
530313 12.50000000 未成熟
530312 12.50000000 未成熟
530311 12.50000000 未成熟
530310 12.50000000 未成熟
530309 12.50000000 未成熟
530308 12.50000000 未成熟
530307 12.50000000 未成熟
530306 12.50000000 未成熟
530305 12.50000000 未成熟
530304 12.50000000 未成熟
530303 12.50000000 未成熟
530302 12.50000000 未成熟
530301 12.50000000 未成熟
530300 12.50000000 未成熟
530299 12.50000000 未成熟
530298 12.50000000 未成熟