sbtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.03767143
全网日理论产出币(SBTC) 0.2 万
剩余待挖(SBTC) 413.2 万
全网总量(SBTC) 2,100.0 万
19.7%
剩余待挖

超级比特币(Super Bitcoin,官网:http://www.superbtc.org),于2017年12月17日,比特币第498888个比特币区块产出时,推出的一种比特币的分叉币,总数2100万个。对BTC进行零知识证明、支持图灵完备的智能合约等技术试验,并将其区块扩大至8MB,算法与比特币算法一致。

起付 0.1 SBTC
PPS 费率 3%
收益对比 86% BTC
价格 $19.38 (sbtc)
挖矿地址 sbtc.vvpool.com:5558
算法 sha256
矿工数 347
难度 6,461,677,726
当前区块 509448
区块间隔时间 600 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 133

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
sbtc.vvpool.com:5558
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

sbtc-矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDos高防服务
杜绝DDos分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
509448 12.50050400 未成熟
509447 12.50000000 未成熟
509445 12.50000000 未成熟
509444 12.50001000 未成熟
509443 12.50000000 未成熟
509442 12.50000000 未成熟
509441 12.50000000 未成熟
509440 12.50002000 未成熟
509439 12.50004000 未成熟
509438 12.50247400 未成熟
509437 12.50145400 未成熟
509436 12.50400000 未成熟
509435 12.50000000 未成熟
509434 12.50000000 未成熟
509433 12.65200000 未成熟
509431 12.50000000 未成熟
509430 12.50000000 未成熟
509428 12.50000000 未成熟
509427 12.50000000 未成熟
509426 12.50000000 未成熟
509425 12.50001000 未成熟
509424 12.50031000 未成熟
509423 12.50002000 未成熟
509422 12.50002000 未成熟
509421 12.50000000 未成熟
509420 12.50000000 未成熟
509419 12.50000000 未成熟
509418 12.50000000 未成熟
509417 12.50000000 未成熟
509416 12.50004000 未成熟
509415 12.50074800 未成熟
509414 12.50001000 未成熟
509413 12.50000000 未成熟
509412 12.50000000 未成熟
509411 12.50085600 未成熟
509409 12.50103000 未成熟
509408 12.50000000 未成熟
509407 12.50001000 未成熟
509406 12.50100000 未成熟
509405 12.50000000 未成熟
509404 12.50000000 未成熟
509403 12.50300000 未成熟
509402 12.50000000 未成熟
509401 12.50000000 未成熟
509400 12.50000000 未成熟
509399 12.50000000 未成熟
509398 12.50002000 未成熟
509397 12.50002000 未成熟
509395 12.50000000 未成熟
509394 12.50646600 未成熟