sbtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.29130538
全网日理论产出币(SBTC) 0.2 万
剩余待挖(SBTC) 355.3 万
全网总量(SBTC) 2,100.0 万
16.9%
剩余待挖

超级比特币(Super Bitcoin,官网:http://www.superbtc.org),于2017年12月17日,比特币第498888个比特币区块产出时,推出的一种比特币的分叉币,总数2100万个。对BTC进行零知识证明、支持图灵完备的智能合约等技术试验,并将其区块扩大至8MB,算法与比特币算法一致。

起付 0.1 SBTC
PPS 费率 3%
收益对比 351% BTC
价格 $3.38 (sbtc)
挖矿地址 sbtc.vvpool.com:5558
算法 sha256
矿工数 70
难度 830,975,994
当前区块 555724
区块间隔时间 600 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 112

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
sbtc.vvpool.com:5558
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

sbtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
555724 12.50000000 未成熟
555723 12.50000000 未成熟
555722 12.50000000 未成熟
555720 12.50201000 未成熟
555719 12.50000000 未成熟
555717 12.50000000 未成熟
555716 12.50000000 未成熟
555714 12.50004520 未成熟
555713 12.50000000 未成熟
555712 12.50000000 未成熟
555711 12.50000000 未成熟
555710 12.50000000 未成熟
555709 12.50012000 未成熟
555708 12.50000000 未成熟
555706 12.50000000 未成熟
555705 12.50000000 未成熟
555704 12.50000000 未成熟
555703 12.50000000 未成熟
555701 12.50000000 未成熟
555700 12.50000000 未成熟
555699 12.50000000 未成熟
555696 12.50100000 未成熟
555695 12.50009040 未成熟
555694 12.50000000 未成熟
555693 12.50007480 未成熟
555691 12.50035363 未成熟
555690 12.50004520 未成熟
555689 12.50004520 未成熟
555687 12.50000000 未成熟
555686 12.50000000 未成熟
555685 12.50000000 未成熟
555684 12.50020880 未成熟
555683 12.50009040 未成熟
555682 12.50000000 未成熟
555680 12.50000000 未成熟
555679 12.50000000 未成熟
555677 12.50009040 未成熟
555675 12.50000000 未成熟
555674 12.50000000 未成熟
555671 12.50000000 未成熟
555670 12.50000000 未成熟
555669 12.50005520 未成熟
555667 12.50004520 未成熟
555666 12.50000000 未成熟
555665 12.50000000 未成熟
555664 12.50000000 未成熟
555662 12.50000000 未成熟
555660 12.50004520 未成熟
555656 12.50000000 未成熟
555654 12.50365240 未成熟