sbtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.03536722
全网日理论产出币(SBTC) 0.2 万
剩余待挖(SBTC) 396.4 万
全网总量(SBTC) 2,100.0 万
18.9%
剩余待挖

超级比特币(Super Bitcoin,官网:http://www.superbtc.org),于2017年12月17日,比特币第498888个比特币区块产出时,推出的一种比特币的分叉币,总数2100万个。对BTC进行零知识证明、支持图灵完备的智能合约等技术试验,并将其区块扩大至8MB,算法与比特币算法一致。

起付 0.1 SBTC
PPS 费率 3%
收益对比 99% BTC
价格 $12.41 (sbtc)
挖矿地址 sbtc.vvpool.com:5558
算法 sha256
矿工数 249
难度 6,896,593,775
当前区块 522905
区块间隔时间 600 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 75

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
sbtc.vvpool.com:5558
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

sbtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
522897 12.50100000 未成熟
522896 12.50000000 未成熟
522895 12.50000000 未成熟
522892 12.50005000 未成熟
522891 12.50000000 未成熟
522890 12.50000000 未成熟
522888 12.50004520 未成熟
522886 12.50000000 未成熟
522883 12.50000000 未成熟
522882 12.50000000 未成熟
522881 12.50000000 未成熟
522880 12.50000000 未成熟
522879 12.50000000 未成熟
522878 12.50000000 未成熟
522875 12.50000000 未成熟
522873 12.50005000 未成熟
522872 12.50087000 未成熟
522871 12.50000000 未成熟
522868 12.50000000 未成熟
522867 12.50000000 未成熟
522865 12.50000000 未成熟
522863 12.50000000 未成熟
522862 12.50000000 未成熟
522860 12.50001955 未成熟
522859 12.51400000 未成熟
522857 12.50000000 未成熟
522856 12.50000000 未成熟
522855 12.50000000 未成熟
522853 12.50000000 未成熟
522852 12.50000000 未成熟
522850 12.51900000 未成熟
522848 12.50000000 未成熟
522847 12.50000000 未成熟
522846 12.50000000 未成熟
522845 12.50000000 未成熟
522844 12.50052110 未成熟
522842 12.50000000 未成熟
522841 12.50000000 未成熟
522839 12.50000000 未成熟
522838 12.50001181 未成熟
522837 12.50003181 未成熟
522835 12.50000000 未成熟
522834 12.50087014 未成熟
522832 12.50000000 未成熟
522831 12.50000000 未成熟
522830 12.50004567 未成熟
522829 12.50000000 未成熟
522827 12.50000000 未成熟
522824 12.50001180 未成熟
522823 12.50000000 未成熟