sbtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.09561707
全网日理论产出币(SBTC) 0.2 万
剩余待挖(SBTC) 365.6 万
全网总量(SBTC) 2,100.0 万
17.4%
剩余待挖

超级比特币(Super Bitcoin,官网:http://www.superbtc.org),于2017年12月17日,比特币第498888个比特币区块产出时,推出的一种比特币的分叉币,总数2100万个。对BTC进行零知识证明、支持图灵完备的智能合约等技术试验,并将其区块扩大至8MB,算法与比特币算法一致。

起付 0.1 SBTC
PPS 费率 3%
收益对比 130% BTC
价格 $3.38 (sbtc)
挖矿地址 sbtc.vvpool.com:5558
算法 sha256
矿工数 90
难度 2,548,076,131
当前区块 547496
区块间隔时间 600 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 151

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
sbtc.vvpool.com:5558
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

sbtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
547496 12.50001000 未成熟
547495 12.50000000 未成熟
547494 12.50000000 未成熟
547493 12.50000000 未成熟
547492 12.50000000 未成熟
547491 12.50000000 未成熟
547490 12.50000000 未成熟
547489 12.50000000 未成熟
547488 12.50000000 未成熟
547487 12.50000000 未成熟
547486 12.50000000 未成熟
547485 12.50026093 未成熟
547484 12.50000000 未成熟
547483 12.50000000 未成熟
547482 12.50000000 未成熟
547481 12.50000000 未成熟
547480 12.50000000 未成熟
547479 12.50000000 未成熟
547478 12.50000000 未成熟
547477 12.50001000 未成熟
547476 12.50000000 未成熟
547475 12.50001000 未成熟
547474 12.50000000 未成熟
547473 12.50000000 未成熟
547472 12.50011000 未成熟
547471 12.50346010 未成熟
547470 12.50000000 未成熟
547469 12.50000000 未成熟
547468 12.50000000 未成熟
547467 12.50000000 未成熟
547466 12.50000000 未成熟
547465 12.50000000 未成熟
547464 12.50000000 未成熟
547463 12.50000000 未成熟
547462 12.50000000 未成熟
547461 12.50000000 未成熟
547460 12.50000000 未成熟
547459 12.50000000 未成熟
547458 12.50000000 未成熟
547457 12.50000000 未成熟
547456 12.50000000 未成熟
547455 12.50362920 未成熟
547454 12.50000000 未成熟
547453 12.50000000 未成熟
547452 12.50424640 未成熟
547451 12.50000000 未成熟
547450 12.50000000 未成熟
547449 12.50000000 未成熟
547448 12.50000000 未成熟
547447 12.50000000 未成熟