sbtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.22086729
全网日理论产出币(SBTC) 0.2 万
剩余待挖(SBTC) 343.7 万
全网总量(SBTC) 2,100.0 万
16.4%
剩余待挖

超级比特币(Super Bitcoin,官网:http://www.superbtc.org),于2017年12月17日,比特币第498888个比特币区块产出时,推出的一种比特币的分叉币,总数2100万个。对BTC进行零知识证明、支持图灵完备的智能合约等技术试验,并将其区块扩大至8MB,算法与比特币算法一致。

起付 0.1 SBTC
PPS 费率 3%
收益对比 274% BTC
价格 $3.38 (sbtc)
挖矿地址 sbtc.vvpool.com:5558
算法 sha256
矿工数 57
难度 1,104,343,609
当前区块 565019
区块间隔时间 600 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 171

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
sbtc.vvpool.com:5558
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

sbtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
565019 12.50000000 未成熟
565018 12.50000000 未成熟
565017 12.50000000 未成熟
565016 12.50000000 未成熟
565015 12.50000000 未成熟
565014 12.50000000 未成熟
565013 12.50000000 未成熟
565012 12.50000000 未成熟
565011 12.50000000 未成熟
565010 12.50000000 未成熟
565009 12.50000000 未成熟
565008 12.50000000 未成熟
565007 12.50000000 未成熟
565006 12.50000000 未成熟
565005 12.50000000 未成熟
565004 12.50000000 未成熟
565003 12.50000000 未成熟
565002 12.50000000 未成熟
565001 12.50000000 未成熟
565000 12.50000000 未成熟
564999 12.50000000 未成熟
564998 12.50000000 未成熟
564997 12.50000000 未成熟
564996 12.50000000 未成熟
564995 12.50000000 未成熟
564994 12.50000000 未成熟
564993 12.50000000 未成熟
564992 12.50000000 未成熟
564991 12.50000000 未成熟
564990 12.50000000 未成熟
564989 12.50000000 未成熟
564988 12.50000000 未成熟
564987 12.50000000 未成熟
564986 12.50000000 未成熟
564985 12.50000000 未成熟
564984 12.50000000 未成熟
564983 12.50000000 未成熟
564982 12.50000000 未成熟
564981 12.50000000 未成熟
564980 12.50000000 未成熟
564979 12.50000000 未成熟
564978 12.50000000 未成熟
564977 12.50000000 未成熟
564976 12.50000000 未成熟
564975 12.50000000 未成熟
564974 12.50000000 未成熟
564973 12.50000000 未成熟
564972 12.50000000 未成熟
564970 12.50000000 未成熟
564969 12.50000000 未成熟