sbtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.03130129
全网日理论产出币(SBTC) 0.2 万
剩余待挖(SBTC) 376.0 万
全网总量(SBTC) 2,100.0 万
17.9%
剩余待挖

超级比特币(Super Bitcoin,官网:http://www.superbtc.org),于2017年12月17日,比特币第498888个比特币区块产出时,推出的一种比特币的分叉币,总数2100万个。对BTC进行零知识证明、支持图灵完备的智能合约等技术试验,并将其区块扩大至8MB,算法与比特币算法一致。

起付 0.1 SBTC
PPS 费率 3%
收益对比 56% BTC
价格 $4.33 (sbtc)
挖矿地址 sbtc.vvpool.com:5558
算法 sha256
矿工数 169
难度 7,749,316,716
当前区块 539234
区块间隔时间 600 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 83

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
sbtc.vvpool.com:5558
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

sbtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
539234 12.50000000 未成熟
539233 12.50000000 未成熟
539232 12.50015000 未成熟
539231 12.50000000 未成熟
539230 12.50037400 未成熟
539229 12.50007480 未成熟
539228 12.50000000 未成熟
539226 12.50000000 未成熟
539225 12.50000000 未成熟
539224 12.50000000 未成熟
539223 12.50000000 未成熟
539222 12.50000000 未成熟
539221 12.50000000 未成熟
539220 12.50000000 未成熟
539219 12.50000000 未成熟
539218 12.50000000 未成熟
539217 12.50011480 未成熟
539209 12.50010520 未成熟
539208 12.50002840 未成熟
539207 12.50101840 未成熟
539203 12.50000000 未成熟
539192 12.50007480 未成熟
539191 12.50000000 未成熟
539190 12.50000000 未成熟
539189 12.50000000 未成熟
539188 12.50004520 未成熟
539180 12.51943237 未成熟
539178 12.50005000 未成熟
539177 12.50096600 未成熟
539176 12.50000000 未成熟
539175 12.50000000 未成熟
539174 12.50201000 未成熟
539173 12.50000000 未成熟
539172 12.50000000 未成熟
539171 12.50000000 未成熟
539170 12.50000000 未成熟
539169 12.50000000 未成熟
539167 12.50018682 未成熟
539166 12.50000000 未成熟
539165 12.50000000 未成熟
539164 12.50000000 未成熟
539161 12.50000000 未成熟
539160 12.50007205 未成熟
539158 12.50095720 未成熟
539157 12.50462080 未成熟
539156 12.50008900 未成熟
539155 12.50000000 未成熟
539154 12.50000000 未成熟
539153 12.50006316 未成熟
539148 12.50000000 未成熟