ubtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.04434747
全网日理论产出币(UBTC) 0.1 万
剩余待挖(UBTC) 540.8 万
全网总量(UBTC) 2,000.0 万
27.0%
剩余待挖

比特联储(United Bitcoin,官网:https://www.ub.com/),于2017年12月12日,比特币第498777个区块产出时,诞生的分叉币,总数2000万个。它采用8M扩容升级以及隔离见证支持,加入全新的智能合约特性,并计划支持闪电网络。另外,它最为精妙的是其核心思想,将所有沉睡的(不活跃的)比特币信用价值二次利用起来,造福世界。算法与比特币算法一致。

起付 0.1 UBTC
PPS 费率 3%
收益对比 118% BTC
价格 $11.76 (ubtc)
挖矿地址 ubtc.vvpool.com:5559
算法 sha256
矿工数 40
难度 399,178,984
当前区块 534138
区块间隔时间 60 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 196

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
ubtc.vvpool.com:5559
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

ubtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
534137 1.00000000 未成熟
534134 1.00000000 未成熟
534132 1.00000000 未成熟
534127 1.00000000 未成熟
534126 1.00000000 未成熟
534125 1.00000000 未成熟
534124 1.00000000 未成熟
534123 1.00000000 未成熟
534122 1.00000000 未成熟
534121 1.00000000 未成熟
534120 1.00000000 未成熟
534119 1.00000000 未成熟
534118 1.00000000 未成熟
534117 1.00000000 未成熟
534116 1.00000000 未成熟
534115 1.00000000 未成熟
534114 1.00000000 未成熟
534113 1.00000000 未成熟
534112 1.00000000 未成熟
534111 1.00000000 未成熟
534110 1.00001000 未成熟
534101 1.00000000 未成熟
534100 1.00000000 未成熟
534099 1.00000000 未成熟
534097 1.00000000 未成熟
534096 1.00000000 未成熟
534094 1.00000000 未成熟
534093 1.00000000 未成熟
534092 1.00000000 未成熟
534090 1.00000000 未成熟
534083 1.00000000 未成熟
534081 1.00000000 未成熟
534080 1.00000000 未成熟
534079 1.00000000 未成熟
534078 1.00000000 未成熟
534077 1.00000000 未成熟
534076 1.00000000 未成熟
534075 1.00000000 未成熟
534074 1.00000000 未成熟
534073 1.00000000 未成熟
534072 1.00000000 未成熟
534071 1.00000000 未成熟
534062 1.00000000 未成熟
534061 1.00000000 未成熟
534060 1.00000000 未成熟
534059 1.00000000 未成熟
534058 1.00000000 未成熟
534057 1.00000000 未成熟
534056 1.00000000 未成熟
534055 1.00000000 未成熟