ubtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.04940489
全网日理论产出币(UBTC) 0.1 万
剩余待挖(UBTC) 533.7 万
全网总量(UBTC) 2,000.0 万
26.7%
剩余待挖

比特联储(United Bitcoin,官网:https://www.ub.com/),于2017年12月12日,比特币第498777个区块产出时,诞生的分叉币,总数2000万个。它采用8M扩容升级以及隔离见证支持,加入全新的智能合约特性,并计划支持闪电网络。另外,它最为精妙的是其核心思想,将所有沉睡的(不活跃的)比特币信用价值二次利用起来,造福世界。算法与比特币算法一致。

起付 0.1 UBTC
PPS 费率 3%
收益对比 55% BTC
价格 $2.46 (ubtc)
挖矿地址 ubtc.vvpool.com:5559
算法 sha256
矿工数 15
难度 285,024,366
当前区块 605860
区块间隔时间 60 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 47

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
ubtc.vvpool.com:5559
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

ubtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
605826 1.00000000 未成熟
605805 1.00034266 未成熟
605785 1.00000000 未成熟
605693 1.00000000 未成熟
605692 1.00000000 未成熟
605672 1.00000000 未成熟
605666 1.00000000 未成熟
605613 1.00007000 未成熟
605609 1.00000000 未成熟
605603 1.00000000 未成熟
605598 1.00000000 未成熟
605593 1.00000000 未成熟
605561 1.00000000 未成熟
605554 1.00000000 未成熟
605538 1.00000000 未成熟
605478 1.00000000 未成熟
605466 1.00000000 未成熟
605441 1.00000000 未成熟
605419 1.00000000 未成熟
605386 1.00000000 未成熟
605352 1.00000000 未成熟
605327 1.00000000 未成熟
605311 1.00000000 未成熟
605261 1.00000000 未成熟
605246 1.00000000 未成熟
605237 1.00000000 未成熟
605200 1.00000000 未成熟
605187 1.00000000 未成熟
605147 1.00019060 未成熟
605141 1.00000000 未成熟
605136 1.00000000 未成熟
605117 1.00000000 未成熟
605096 1.00000000 未成熟
605092 1.00000000 未成熟
605090 1.00000000 未成熟
605087 1.00000000 未成熟
605071 1.00000000 未成熟
605040 1.00000000 未成熟
605030 1.00000000 未成熟
605024 1.00000000 未成熟
605006 1.00000000 未成熟
605005 1.00000000 未成熟
604982 1.00000000 未成熟
604957 1.00000000 未成熟
604956 1.00000000 未成熟
604858 1.00000000 未成熟
604801 1.00000000 未成熟
604776 1.00000000 未成熟
604763 1.00000000 未成熟
604720 1.00000000 未成熟